Geçiş Dönemi Edebiyatı

Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir.(942) B u tarihten sonra İslam’a dair eserler verilmeye başlanmıştır. Bu geçiş dönemine ait en önemli eserler şunlardır:

Divan-ı Lügat’ it Türk.( Türk Dilinin Sözlüğü)     ( 1072–1074  )

 • Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.
 • Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
 • 1074 yılında bitirildiği düşünülüyor.
 • Türkçenin ilk sözlüğüdür.
 • Türklere ait gelenek göreneklerden tarihten folklordan bahsettiği için bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır.
 • Kitapta 7500 kelimenin Arapça karşılığı verilmiş olup ayrıca halk şiirleri, atasözleri, deyimler kullanılmıştır.
 • Ebu’ l Kasım’ a sunulmuştur.
 • Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.

Kutatgu Biliğ  (Mutluluk Veren Bilgi)  (1069- 1070 )

 • 1069–1070 tarihlerinde Yusuf HAS Hacip tarafından yazılmıştır.
 • Türk edebiyatının ilk siyasetnamesidir.
 • Öğretici bir nitelik taşımaktadır.
 • Tapgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
 • Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 • Hakaniye (Doğu ) Türkçesi ile yazılmıştır.
 • 6645 beyitten müteşekkildir.
 • Eserde öğütler; devlet, akıl saadet, adalet sembolleriyle verilmiştir.
 • Hakaniye  Türkçesi ile yazılmıştır.

Divan-ı Hikmet

 • Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
 • İlahi aşk kavramı ilk defa bu eserde kullanılmıştır.
 • Yesevi tarikatının esasları ve dinin temel öğretileri anlatılmıştır.
 • 12. yy da yazılmıştır.
 • Hece ölçüsüyle halk dili kullanılmıştır.
 • Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.

Atabet’ül Hakayık  (Hakikatlerin Eşiği)

 • Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
 • 12. yyda yazılmıştır.
 • Eserde ahlakın önemi ve yolları üzerinde durulmuştur.
 • Beyit ve dörtlükler bir arada kullanılmış. Dolayısıyla aruz ve hece vezni birlikte kullanılmıştır.

KİTAB-I DEDE KORKUT

 • Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin ürünüdür.
 • 12 hikâyeden oluşur.
 • Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir.
 • Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özelliklerde vardır.
 • Eserde geçen ‘’Dede Korkut’’meçhul bir halk ozanıdır.
 • Hikâyelerde oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır.
 • Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır.
 • 15. yy’da kaleme alınmıştır.
 • Eserin yazarı belli değildir. “
 • Nazım ile nesir iç içedir.
 • Hakaniye lehçesi kullanılmıştır.