Divan Edebiyatı Şair ve Yazarları

DİVAN EDEBİYATININ ŞAİR VE YAZARLARI

HOCA DEHHANİ

 • Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.
 • Yirmi bin beyitlik “Selçuk Şehnamesi”adlı kitabı vardır.
 • Vatan hasreti ile ilgili şiirleri vardır.

MEVLANA

 • Mevlevi tarikatının kurucusudur.
 • Mesnevi adlı yüz bin beyitlik eseri vardır
 •  Divan-ı Kebir, Mektubat adlı eserleri de vardır.
 • 13.yy. tasavvuf şairidir.
 • Bütün eserlerini Farsça yazmıştır.

NECATİ BEY

 • Divanı vardır.
 • Millileşme akımını savunmuştur.
 • Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.
 • Divan şiirine bir yerlilik, bir ulusallık kazandırmaya çalışmıştır.

AHMEDİ

 • 14. yy. da tanınmış bir şairdir.
 • İran edebiyatının bütün özelliklerini edebiyatımıza katmaya çalışmıştır.
 • Din dışı konularda şiirler yazmıştır.
 • “Cemşit u Hurşit, İskendername Divan’ı”adlı eserleri vardır.

ŞEYHİ

 •  15. yyda yaşamıştır.
 • Tasavvufi şiirleri ağırlıktadır.
 • Çağının dil inceliklerini eserlerinde yansıtmıştır.
 • Devrinin bozukluklarını bir eşekten yola çıkarak şikâyet ettiği       “HARNAME”adlı kitabı meşhurdur. Bu kitap birçok yönüyle fabl özelliği taşımaktadır.
 • Harname, Hüsrev ü Şirin ve Divan adlı kitapları vardır.

ALİ ŞİR NEVAİ

 • Çağatay Türk edebiyatını en önemli temsilcisi sayılır
 • “Muhakemet’ül Lugateyn”adlı kitabıyla Türkçe-Farsçayı karşılaştırmış ve Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu söylemiştir.
 • “Hamse” (beş mesnevi) sahibidir.
 • İlk bibliyografya kitabımız (şairlerin hayatını almış) olan “Mecalisü’ün Nefais”adlı kitabı vardır.
 • Türkçenin musiki ve vezin kalıplarını içeren Mizanül Evzan adlı kitabı vardır.
 • Devlet adamlığı yapmıştır.

FUZULİ

 • Duygu, düşünüş ve edebiyat açısından Türk edebiyatının en büyük şairi sayılır.
 • Lirik şiirleri oldukça meşhurdur.
 • Platonik bir aşk anlayışı vardır.
 • Azeri Türkçesini kullanmıştır.
 • Uçsuz bir hayal dünyasına, derin bir bilgiye sahiptir.
 • Kerbela da türbedarlık yaptığı söylenir.
 • Ona göre şair bilgisiz olamaz, ilham olmadan şiir yazılmaz. Şiir bir Allah lütfüdür.
 • “Şikâyetname” adlı eseri devrin bozukluklarını anlatan “hiciv”dalında ilk mektuptur.
 • Türkçe Divanı, Farsça Divanı, Arapça Divanı, Hadikat’üs Süeda, Beng ü Bade, Leyla ü Mecnun Mesnevisi, Hadisi Erbain, Şikâyetname adlı kitapları vardır.

SİNAN PAŞA

 • 15.yüzyılın nesir yazarıdır.
 • Dili oldukça süslüdür.
 • “Tazarru -name”adlı eseri oldukça meşhurdur. Seciler ve söz sanatlarıyla doludur.

BAKİ

 • Şairlerin sultanı lakabıyla anılır(sultan’uş şuara)
 • Kanuni’nin iltifatına çokça mazhar olmuştur.
 • Genellikle din dışı konularda şiir yazmıştır.
 • Ahenk ve kulak için kafiyeye çok düşkündür.
 • 16.yyda yaşamış en büyük şairdir.
 • Divan’ı ve Kanuni Mersiyesi meşhurdur.
 •  

NEFİ

 • Kasidenin Türk edebiyatındaki tartışmasız lideridir.
 • Övdüğünü göğe çıkarır, yerdiğini yerin dibine geçirir. Sınırlaması yoktur.
 • Dili oldukça süslüdür.
 • Öldürüldüğü söylenir şiirleri yüzünden.
 • “Sihamı- Kaza adlı eseri vardır.

KÂTİP ÇELEBİ

 • “Cihan-numa, Keşf’uz Zunün, Mizan’ül- Hak”adlı eserleri vardır.
 • Didaktik eserler yazmıştır.

BAĞDATLI RUHİ

 • Toplumcu bir özelliğe sahiptir.
 • Döneminin aksaklıklarını terki-i bentleriyle eleştirmiştir.
 • Tarikata girmesine rağmen din dışı şiirleri vardır.

NABİ

 • Asıl adı Yusuf’tur.
 • 17. yy da yetişmiştir.
 • Didaktik – hikemi şiirin edebiyatımızdaki en iyi temsilcisi sayılır.
 • Akıcı ve düzgün bir dili vardır.
 • Oğlu için yazdığı “Hayriye”adlı kitabı meşhurdur.
 • Farsça ve Türkçe Divanı, Hayrabat, Sürname adlı kitapları vardır

EVLİYA ÇELEBİ

 • Edebiyatımızın seyahat yazarlarının piridir.
 • “Seyahat-name” adlı eseri vardır.

NEDİM

 • Lale Devri (18. yy) nin eğlencelerini eserlerinde en iyi yansıtan şairdir.
 • Şiirde mahallileşme akımını başlatan ve yerleştiren şairdir.
 • Tasavvufun etkisinde kalmayan tek şairdir.
 • İstanbul Türkçesi ile yazmıştır.
 • Halk dilini, inanışlarını şiirlerinde işlemiştir.
 • Divan edebiyatının klasik söylemlerine(mazmun) yenilerini katmıştır.
 • “Şarkı” nazım şeklini en ustaca kullanan şair olmuştur.
 • Hece vezniyle şiirleri de vardır.

ŞEYH GALİP

 • Divan edebiyatının son büyük şairidir.
 • Yenileşme hareketlerine uygun şiirler yazmıştır, halk söylemlerini eserlerinde kullanmıştır.
 • Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
 • Genel olarak dili süslü ve ağırdır.
 • “Hüsn ü Aşk” adlı mesnevisi meşhurdur.