Divan Edebiyatında Nesir

♦ Divan edebiyatında nesir (düz yazı) şiire göre ikinci planda kalmıştır.

♦ Divan edebiyatında nesre (düz yazıya) “İnşa”, bu işle uğraşan kişilere “münşi”, düz yazıdan oluşan eserlere de “münşeat” adı verilmiştir.

♦  Konu ve düşünceden çok söyleyiş güzelliğine önem verilir.

♦  Noktalama işaretleri kullanılmamıştır.

♦  Cümleler bağlaçlar kullanılarak uzatılmıştır.

♦  Eserlerde paragraf düzeni yoktur.

♦  Divan edebiyatında nesir üç kolda gelişme göster­miştir:

1. SADE NESİR

♦  Halkın konuştuğu dili esas aldığı için dili sadedir.

♦  Halkı eğitmek amacı ile yazılmıştır.

♦  Halk kitapları, tefsir ve hadis kitapları, din ve tasav­vufla ilgili kitaplar bu gruba girer.

♦  Sade nesrin önemli örnekleri şunlardır:

Kul Mesut’, Kelile ve Dimne Tercümesi (14. yy)

Mercimek Ahmet, Kâbusnâme Tercümesi (15. yy)

Şeydi Ali Reis, Mir’atü’l – Memâlik (16. yy)

Sehî Bey, Heşt Behişt (Tezkire) (16. yy)

Evliya Çelebi, Seyahatname (17. yy)

Kâtip Çelebi, Keşfü’z Zünun, Fezleke, Cihannüma

(17. yy)

2. ORTA NESİR

♦ Yer yer süslü nesre kaçmakla birlikte tam olarak sade nesir özelliği de göstermeyen nesirdir. Bir ko­nuyu öğretme, anlatma amacı güder.

♦ Halkın konuşma dilinden epeyce ayrılma söz konu­sudur. Ama süslü nesirdeki gibi söz sanatlarıyla hü­ner gösterme yoluna da gidilmemiştir.

♦  Tarih ve bilim alanında yazılan eserlerin çoğu orta nesir özelliği taşır.

♦ Âşıkpaşazâde Tarihi, Naimâ Tarihi, Peçevî Tarihi gibi eserlerde orta nesir özelliği görülmektedir.

3. SÜSLÜ NESİR

♦ Bu nesir türünde şiirde olduğu gibi hüner göstermek amaçlanmıştır.

♦ Uzun cümlelerin, secilerin, sanatların olduğu nesirdir.

♦ Süslü nesrin en başarılı örneği Sinan Paşa’nın (15. yy) “Tazarrunâme” adlı eseridir.

♦ Veysî, Nergisî gibi sanatçılar da bu nesrin önemli temsilcileridir.

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR TÜRLERİ

TEZKİRE

♦  Divan edebiyatında şairler hakkında bilgi veren eserlere tezkire denir.

♦  Tezkirelerin karşılığı günümüz edebiyatında “biyografi’lerdir.

♦ Türk edebiyatında ilk tezkire Ali Şir Nevâî’nin kale­me aldığı “Mecalisü’n-Nefâis”tir. (15. yy) (Çağatay edebiyatı)

♦  Anadolu sahasında ise ilk tezkire Sehî Bey’in yazdı­ğı “Heşt Behişt”tir. (16. yy)

♦  Diğer bazı tezkire yazarları ise şunlardır:

Latifi, Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nuzama (16. yy)

Âşık Çelebi, Meşâiru’ş-Şuara (16. yy)

Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ (16. yy)

Ahdî, Gülşen-i Şuarâ (16. yy)

MÜNŞEAT

♦ Mensur olarak yazılmış yazıların yada mektupların toplandığı eserlerdir.

♦  Divan edebiyatında şairlerin mektuplardan* oluşan münşeatları vardır: Münşeat-ı Fuzulî, Münşeat-ı Kânî gibi.

♦ Divan edebiyatında Fuzûlî’nin 16. yy’da yazdığı “Şikayetname” adlı eseri ünlü bir mektuptur.

TARİH

♦ Eskiden tarihler üslup gözetilerek yazıldığı için ede­bî eser sayılmıştır.

♦ Divan edebiyatında tarih türünde epey eser verilmiş­tir. Bunların önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

Âşıkpaşazâde Tarihi (15. yy)

Peçevî Tarihi (Peçevî İbrahim Efendi) (17. yy)

Nâimâ Tarihi (18. yy)

SEYAHATNAME (GEZİ YAZISI)

♦  Gezilip görülen yerleri anlatan eserlerdir.

♦  Seyahatnameler belge niteliği taşır.

♦  Bu türde verilen eserlerin önemlileri şunlardır:

Seydi Ali Reis, Mir’atü’l-Memâlik (16. yy)

Evliya Çelebi, Seyahatname (10 cilt) (17. yy)

 Nâbi, Tuhfetü’l-Haremeyn (17. yy)

Keçecizâde İzzet Molla, Mihnet-i Keşan (19. yy)

SEFÂRETNÂME

♦ “Sefir”, “elçi” demektir. Sefirlerin (elçilerin) gittikleri memleketler hakkında yazdıkları eserlere de “sefaretnâme” denir.

♦ En tanınmış örneği, Yirmi tekiz Çelebi Mehmetin ( yazmış olduğu “Paris Sefâretnâmesi’dir.

MENÂKIBNÂME / VELÂYETNÂME

♦ Bir velînin (evliya) hayatı çevresinde oluşmuş men­kıbe ya da kerametleri anlatan dinî, tasavvufî eser­lerdir.

SİYER

♦ Peygamberimizin hayatını ve savaşlarını anlatan eserlerdir.

♦ Manzum veya mensur şekilde yazılabilir.

♦ Türk edebiyatında örnekleri oldukça başarılıdır. Özellikle Siyer-i Veysî çok tutulmuştur.

HİLYE

♦Hz. Peygamberin fizikî ve ruhî özelliklerini anlatan eserlerdir.

♦ Manzum ve mensur şekilde olabilir.

SÛRNÂME

♦ Şehzadelerin doğumları dolayısıyla yapılan şenlikle­ri, sünnet düğünlerini, padişah kızlarının ve kız kar­deşlerinin düğün merasimlerini konu edinen man­zum veya mensur eserlerdir.

♦ Sûrnâme-i Vehbî adıyla bilinen Vehbî’nin eseri, önemli bir sûmâme örneğidir.

FÜTÜVVETNÂME

♦ Ahîliğin esaslarını, ahlâkî ve ticarî ilkelerini anlatan eserlerdir.

GAZAVATNÂME

♦Türk edebiyatında sefer hazırlıklarını, ordunun yol­culuklarını, savaşları, fetihleri, zaferleri konu edinen eserlerin genel adıdır.