Türkçenin Sırları (Nihad Sami BANARLI)

Türkçenin Sırları adlı kitabı okuyan öğrencilere yönelik 4 seçenekten oluşan 20 soruluk mini bir test.

1. “ Türk dilini seviniz! Çünkü Türklerin en az geçmişleri kadar büyük geleceği olacaktır.”

Türkçenin Sırları adlı kitabın ilk bölümünde geçen bu söz, hangi kitaptan alınmıştır ve kim tarafında söylenmiştir?
A) Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügati’t-Türk
B) Divan-ı Hikmet – Hoca Ahmet  Yesevi
C) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
D) Muhakemet-i Lügateyn – Ali Şir Nevai

2. Nihad Sami Banarlı’ya göre aşağıdaki kelimelerden hangisi  “Türk kelimesi” olma hüviyetini taşımaz?

A) Kalem              
B) Merdiven        
C) Elif                    
D) Gül                   
E) Örneğin

3. Ey Arap, Acem ve Türk milletlerine feyiz veren Tanrım! Sen, Arap kavmini dünyanın en fasih konuşan milleti yaptın! Acem fasihlerinin ise sözlerini Îsa nefesi gibi cana can katan bir güzelliğe ulaştırdın! Ben Türküm ve Türkçe söylemek istiyorum. Tanrım benden iltifatını esirgeme!

Duayı eden şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi                 
B) Fuzuli               
C) Yunus Emre                    
D) Mevlana

4. “Kelimelerin Tadı” başlığı altında yazar, aşağıdaki fillerin hangisinin şiirdeki lezzetinden sayfalarca bahsetmiştir?

A) Kalkmak                          
B) Çıkmak                             
C) Düşmek                           
D) Yazmak

5.  “Neverd-i Bâm”  kelimesini Türk halkı kendi zevk ve estetik anlayışı ve dehasıyla hangi telaffuzla yeniden şekillendirmiştir?

A) Merdiven                        
B) Merd adam                     
C) Nerede dam                    
D) Eldiven

6. Aşağıdakilerden hangisi yazarın “öğretmen” kelimesi ile ilgili düşüncelerini doğru ifade eder?

A) Üniversitelerde “Hoca”, diğer eğitim kurumlarında “öğretmen” kullanılabilir.
B) Hoca, öğretmen kelimeleri yerine Göktürk kitabelerinde geçen “Ata” kelimesi tercih edilmelidir?
C) İki kelime de Türkçeleşmiş, Türk milletinin malı olmuştur. Bu nedenledir ki her ikisinin de kullanılması bir zenginliktir.
D) Öğretmen kelimesi “hocalığı” küçük düşüren yıkıcı bir icattır.

 7. Türkçenin Sırları adlı kitaba göre hangi Osmanlı padişahı, yazılan eserlerin “anlaşılır, açık bir dille” yazılması gerektiğini ifade eden beyanlarda bulunmuştur?

A) Sultan Abdülhamid                       
B) IV. Murad        
C) Karamanoğlu Mehmed Bey        
D) Yavuz Selim

8. “–sel, -sal” eki hangi dilin etkisinde kalınarak dilbilimciler tarafından Türkçeye uyarlanmıştır?

A) Moğolca                          
B) İngilizce                           
C) Fransızca                         
D) Arapça

9. Dilde sadeleştirme yapmak, öz Türkçe bir dil yaratmak isteyenlerin M. Kemal ATATÜRK’ten de destek alarak geliştirdikleri teori hangisidir?

A) Dil Devrimi                      
B) Öz Türkçecilik                 
C) Yeni Lisan                        
D) Güneş – Dil

10. Günlük hayatta çok sık kullandığımız “efendi” kelimesi hangi dilden alınmıştır?

A) Sırpça              
B) Ermenice         
C) Yunanca                           
D) Farsça

11. Türkçenin Sırları adlı kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Türkçesi bu milletin asırlar boyu nakış nakış işlediği, estetik zevk ve hazzın doruğa ulaştığı nadide bir dildir.
B) Türkçe kelimelere yeni yapım ekleri getirerek buradan yeni Türkçe sözcükler türetmek dili zenginleştirmez, aksine yozlaştırır.
C) Bütün dillerin atasının Türkçe olduğu iddiası hiçbir zaman küçümsenemez, dilbilimciler kesinlikle bu teorinin üzerine gitmeli ve hakikati ortaya çıkarmalıdır.
D) Politik ve ideolojik sebeplerle hareket eden bir şebeke birtakım oyunlarla hakiki Türkçeyi sarsmış ve yerine uydurukça bir dili ikame etmeye kalkışmıştır.

12. Türkçenin Sırları adlı kitapta yazarın ısrarla karşı çıktığı düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Lisan Hareketi       
B) Öz Türkçecilik  
C) Telaffuz Meselesi            
D) Müşterek Medeniyet Mirası

13. Yazara göre aşağıdaki kelimelerden hangisi uydurukça olup bu milletin zevk ve estetiğini yansıtmaktan çok uzaktır.

A) Mutlu               
B) Duygusal                          
C) Mekteb                            
D) Örnek

14. Yazara göre aşağıdakilerden hangileri uydurmaca değildir?

A) Kaleci – Buzdolabı – Bozkır
B) Eleştirme – Sözcük – Özne
C) Aşama – Doğal – Aygıt
D) Yapıt  – Aygıt – Koşul

15. Yazara göre aşağıdaki kelimelerden hangileri birbirinin yerine kullanılabilir?

A) Işık – Nur – Vezin           
B) Söz – Cümle – Deyim
C) Dil – Lisan – İmge
D) Gönül – Kalb – Dil

16. Okuduğunuz Türkçenin Sırları adlı kitapta hangi şairin şiirlerinden örnekler verilmemiştir?

A) Yahya Kemal
B) Yunus Emre
C) Ahmet Haşim
D) Neşet Ertaş

17. Okuduğunuz Türkçenin Sırları adlı kitapta yazarı endişeye sevk eden en önemli husus nedir?

A) Türkçeyi mahvetmeye memur insanların Türkçeyi yıkmak ve unutturmak için ne lazımsa onu yapmaları.
B) Arapça ve Farsça kelimeler alınmışken dilimize bir de Bizanslılar, Rumlar ve Ermenilerce kullanılan kelimelerin dahil edilmeye çalışılması.
C) Kelimelerin asıllarını korumak yerine onu değiştirerek ve asıl söyleyiş güzelliğinden uzaklaştırarak yeniden bir kelime yaratmaya çalışmak.
D) Kelimelerin gerçek anlamları yerine mecaz anlamlarını kullanarak söyleyişte anlama kapalılığına neden olup dilin anlaşılmasını daha da zorlaştırmak.

18. Yazara göre düşmanlarımızın bizden çalıp koparmak istedikleri “üç büyük tılsım” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gönül – Hayat – İtikad
B) Medeniyet – Kültür – Görenekler
C) İnanç – İman – Sebat
D) Lisan – Müslümanlık – Tarih bilinci

19. “Aynı anlama gelen kelimelerin birden fazla olması ve bunların kullanılması(sinonim)” meselesine yazarın bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz kelime kullanımı ve israf
B) Dilin zenginliği ve zevki
C) Türkçe olanların kullanılıp diğer milletlerden alınanların kullanılmaması
D) İçlerinden en çok kullanılanı tercih edip gerisini kullanmama

20. Yazarın gazetede neşrolunmuş yazılarının derlendiği bölümde, Türk milletinin dilini özleştirme bahanesiyle çorbaya çevirip dili fakirleştirmeyi ve özleşme çabalarını hangi kavramla ifade etmiştir?

A) Dil dalkavukluğu
B) Dil Donkişotluğu
C) Dil Sotarılığı
D) Dil fukarılığı

CEVAPLAR

1 A

2 E

3 B

4 C

5 A

6 D

7 A

8 C

9 D

10 C

11 C

12 B

13 B

14 A

15 D

16 D

17 A

18 D

19 B

20 B