Divan Edebiyatı

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK EDEBİYAT – ESKİ EDEBİYAT)

İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin en belirgin olduğu alanların başında edebiyat göze çarpmaktadır.

 • 13. yy dan dan itibaren şair ve yazarlar Fars- Arap etkisine girmeye başlamıştır.
 • Şairler şiirlerini “DİVAN” adını verdikleri bir kitapta topladıkları için bu edebiyatına “Divan Edebiyatı” denilmiştir.
 • Ayrıca “klasik-eski –zümre edebiyatı” da denilir
 • Bu edebiyatın özünde dinde tasavvuf vardır.
 • Dil çoğunlukla halkın anlayacağı tarzda değildir.
 • Arap ve Fars edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Saraydan destek gördüğü için “saray edebiyatı” da denilmiştir
 • Ölçü olarak “aruz ölçüsü” kullanılmış.
 • Çoğunlukla aşk, şarap, kadın övgü, din, ahlak, tasavvuf konuları işlenmiştir
 • Kafiye hem göz hem de kulak için anlayışı hakimdir.
 • Zengin ve tam kafiye sıklıkla kullanılmıştır.
 • Divan dışında beş mesnevinin toplandığı kitaba “hamse” denilir.
 • Mesneviler divanda yer almaz. Ayrı bir kitap olarak düzenlenir.
 • Divan edebiyatında düz yazıya önem verilmemiştir.

Nazım biçimleri “beyitle” yazılanlar: Gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat

“Bentlerle” yazılanlar: rubai, tuyuğ, şarkı, terkib-i bent, terci-i bent, murabba, muhammes…

Rubai ve Tuyuğ tek bentli nazım biçimidir.

BEYİTLERLE YAZILAN NAZIM ŞEKİLLERİ

1 ) GAZEL

 • Güzellik, aşk, kadın, şarap gibi konuları işleyen nazım türüdür.
 • Araplarda Farslara onlardan da Türklere geçmiştir.
 • Gazelin ilk beyitine “matla”son beyitine “makta” denir.
 • En güzel beyitine “beyt’ül gazel ya da şah beyit” denir
 • Kafiye şeması: “aa,ba, ca da…” şeklindedir.
 • “En az beş en fazla on beş beyit” ten oluşur.
 • Konu birliği yoktur. Her beyit başka bir konudan bahsedebilir.

2 ) KASİDE

 • Herhangi bir kişiyi ya da durumu övmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
 • En 33 en fazla 99 beyitten oluşur.
 • İlk beyitine matla, son beyitine makta, şairin adının bulunduğu beyite taç beyit adı verilir.
 • Kafiye düzeni gazelle aynıdır.
 • Allah’ın birliğini anlatan kasidelere: TEVHİT
 • Allah’a dua etmek için yazılanlara: MÜNACAAT
 • Herhangi bir şahsı övmek için yazılanlara: METHİYE
 • Peygamberleri övmek için yazılanlara: NAAT
 • Birini eleştirmek için yazılanlara: HİCVİYE
 • Ölen birinin arkasından yazılanlara MERSİYE kasidesi denir.
 • Kaside: nesip-girizgâh-methiye-tegazzül-fahriye-dua bölümlerinden oluşur.
 • En önemli kasideci NEFİ’dir.

3 ) MESNEVİ      

 • Roman ve hikâyenin yerini tutan çoğunlukla uzun konuların işlendiği nazım biçimine denir.
 • Her beyit kendi arasında kafiyeli olduğu için uzun yazılmaya imkân vermiştir.
 • Beyit sınırı yoktur.
 • Çoğunlukla hikemi konular, efsaneler, kahramanlık ve aşk konuları işlenmiştir.
 • Leyla-Mecnun mesnevisi en çok okunan olmuştur.

UYARI: Bunların dışında uzun ve kısa mısraların ard arda sıralanmasıyla yazılan Müstezat, günümüz manileri gibi kafiyeleşen kıt’alar da yazılmıştır. Kıtalar aaxa şeklinde kafiyelenir.

BENTLERLE YAZILAN NAZIM ŞEKİLLERİ

1) TERKİB_İ BENT

5 ile 15 bent arasıda değişir uzunluğu.( 15 ten fazla olan da var)
Her bent 8–15 beyit arasında değişir.
Didaktik, felsefi, eleştiri konularında yazılır.
Gazel gibi kafiyelenir.
Ziya Paşa’nın terkib-i bendi meşhurdur

2) TERCİ_İ BENT

Terkibi-i bente benzer.

3 ) TUYUĞ

 • Divan edebiyatına Türklerin kattığı bir türdür.
 • Felsefi konular işlenmektedir.
 • Kadı Burhanettin’in tuyuğları meşhurdur

4 ) RUBAİ

 • Kafiyelenişi aaxa şeklindedir.
 • Aruzun belli kalıplarıyla yazılır.
 • Felsefi ve hikemi derinliği olan konular işlenmiştir.
 • İran’da ÖMER HAYYAM, Türk edebiyatında MEVLANA ‘nın rubaileri meşhurdur.

5 )  ŞARKI

 • Türklerin divan edebiyatına kattığı bir türdür.
 • Aşk kadın şarap konuları işlenmiştir.
 • Nedim bu türün en önemli temsilciliğini yapmıştır.
 • Üçüncü mısrasına “miyan” denir.