Dil ve iletişim

İnsanoğlunun en önemli varlıklarından biri hiç kuşkusuz dilidir. Çünkü insanoğlu her şeyi dili aracılığı ile sorar, sorgular ve bulur. Ses imgelerinden yararlanarak karşındaki insanlarla iletişim kurar. Hayatını idame ettirmenin yollarını dil sayesinde bulur.

İnsanoğlu dilini bütün yönleriyle geliştirdikçe yaşamı ve evreni daha iyi kavramaya başlar. Ünlü düşünür Wittgenstein ”Dilimin sınırları, evrenimin sınırlarıdır.” der.

Dilimizin birçok işlevi var. Örneğin, bir durumu belirtmek için betimlemeden, duygularımızı ve düşüncelerimizi belirtmek için anlatımdan, birisinin esenliğini sormak için ve davet için çağrıdan, bir yazıdan, öyküden, şiirden tat almak içinse dilin yazınsal işlevinden yararlanırız. Ayrıca kendimize özgü dünyamızdan söz etmek için de özgünlük işlevini kullanırız.

Dilin işlevlerinin somutlaştığı en büyük dilsel birim, metindir. Okur ile metin arasındaki ilişki özel bir ilişkidir. Her okur, yazınsal bir metinden değişik tatlar alır ve onu değişik bir biçimde anlamlandırır. Bu sanat eserinin en önemli özelliğidir.

*  İnsan dil yetisine sahip bir varlıktır.

*  İnsan dil yetisi çevresinde iletişim etkinliği gerçekleşmeye başlar.

*  İletişim, ancak anlaşmayı sağlamak için gerçekleşir.

*  İşaretten sembollerle anlatmaya geçiş için zamana ihtiyaç vardır.

*  Dille gerçekleştirilen iletişim, diğer araçlarla gerçekleştirilenden çok daha kullanışlıdır.

*  Günümüzde insanlar dil dışında bazı araçlar yardımıyla da anlaşabilmektedir.

*  İletişim tablosunda; gönderici, alıcı, ileti, bağlam, kanal, iletilen objenin/kavram (gönderge) ve şifre durumundaki dil yer alır.

İLETİŞİM

İletişim, karşılıklı bilgi alışverişi amacına yönelik bütün etkinliklerdir. İletişim en az iki katılımcının, en az bir yönde bilgi geçişi yapması temeline dayanır.

İletişim, belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması sürecidir. Örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. Türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye/alımlayıcı (hedef) aktarır. Bu süreçte geribildirim hedefleniyorsa, iletiyi gönderen başat kaynak, hedef/alımlayıcı ise sonat kaynak olarak tanımlanır.

İLETİŞİM TÜRLERİ

Tek Yönlü İletişim:

Tek Noktadan Çok Noktaya; Hemen hemen bütün klasik basın yayın organları

Tek Noktadan Tek Noktaya; Mektup, e-posta v.s.

Çift Yönlü iletişim:

Tek Noktadan Tek Noktaya: Klasik telefon görüşmeleri

Çok Noktadan Çok Noktaya: Bir açık oturum

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ

– Gönderici: İletiyi hazırlayan, gönderen kişi

– Alıcı: İletinin gönderildiği kişi

– İleti: Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve benzerinin kanal aracılığı ile şifrelenmesidir. Bu şifre genelde dildir.

– Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç

– Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır. Kelimeler farklı ortamlarda değişik anlamlar ifade edecek şekilde kullanılabilir. Bu kullanımlara bağlam adı verilir.

– Dönüt: İletideki amacın yerine getirilmesidir.

– Gösterge: Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren onun yerini alabilen nesne, görünüş ve olgular göstergedir. Resimler, müzik parçaları, flamalar, trafik işaretleri, edebi metinler gösterge olarak ele alınır. İletişim göstergeler aracılığı ile sağlanır.Örnek olarak ülkelerin bayrakları, onların bağımsızlıklarının göstergesidir.

Göstergeler bazen kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

Örneğin ‘’kar’’ kelimesinin toplumda farklı göstergeleri vardır:

Çiftçi için: bereket

Yola çıkacak olanlar için: tehlike

Çocuklar için: oyun

Öğrenci için: tatil